پمپ تسکین درد یا PCA به منظور تزریق پیوسته و با نرخ کم دارو و علی الخصوص داروهای تسکین درد به بیمار می‏باشد. بر روی این دستگاه دکمه ای تحت عنوان بلوس تعبیه شده است تا در زمان لزوم توسط بیمار فشرده شود و دوز بیشتری از دارو به بیمار تزریق گردد. بدین ترتیب یک وضعیت اطمینان خاطر برای بیمار ایجاد می‎شود که در صورت لزوم می‏تواند بر روی کنترل درد خود اقدام نماید.
با استفاده از این پمپ نیازی نیست که پرستار هر چند ساعت یک‌بار دارو برای بیمار تزریق کند؛ خود دستگاه این کار را انجام خواهد داد.
نرخ ورود دارو به بدن بیمار توسط متخصص و کادر پرستاری تنظیم می‎شود و بیمار در تغییر آن نقشی ندارد.

در اصل روش کار این پمپ به این صورت است که می‌تواند به طور پیوسته و تدریجی (حتی با مقادیر بسیار کم مثل 0.1 سی سی) دارو را تزریق کند و این قابلیت را دارد که در زماناحساس نیاز بیمار به تسکین بیشتر درد، دکمه تعبیه شده را فشار دهد و پمپ دوز بیشتر از دارو را (به مقدار محدود) به بیمار تزریق کند.

در ضمن این دکمه یک زمان قفل دارد که قابل تنظیم است روی زمان‌هایی مثل 15 و 30 و 60 دقیقه . بدین معنی که اگر زمان قفل دکمه 15 دقیقه باشد وقتی که بیمار دکمه را فشار می دهد تا 15 دقیقه بعد دکمه عمل نمی کند.

این زمان قفل برای جلوگیری از Overdose شدن بیمار طراحی شده است. هر چند از لحاظ Psychology (روانشناسی) نیازی به توضیح زمان قفل دستگاه به بیمار نیست و بهتر است به بیمار فقط گفته شود که هر موقع احساس درد داشت از آن دکمه استفاده کند.

بدین ترتیب بیمار درد خود را تحت کنترل دارد بدون اینکه نیاز به مراقبت خاص پرستاری داشته باشد. حدود 15 سال است که در بیمارستان‌های سراسر دنیا از این روش برای کنترل درد بیماران استفاده می شود.

آشنایی با پمپ درد و استفاده از آن بعد از سزارین